Algemene Voorwaarden

Slotenmaker Nellok heeft eigen algemene voorwaarden, Slotenmaker Nellok wil graag dat alles voor iedereen van te voren duidelijk is.

De algemene voorwaarden van Slotenmaker Nellok zijn van toepassing op alle door Slotenmaker Nellok uitgevoerde werkzaamheden, deze zijn dus bijvoorbeeld niet alleen van toepassing op de uitvoerende werkzaamheden, maar deze gelden al vanaf het moment dat er telefonische een afspraak word gemaakt, deze zijn ook van toepassing op de offertes van Slotenmaker Nellok en op de facturen en betalingstermijnen van Slotenmaker Nellok enz. 

De algemene voorwaarden van Slotenmaker Nellok zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel ter informatie.

Slotenmaker Nellok verklaard in elke offerte, op elke factuur en op elke werk bon dat de algemene voorwaarden van Slotenmaker Nellok van toepassing zijn, dit zodat bij iedereen van te voren bekend is dat de algemene voorwaarden van Slotenmaker Nellok van toepassing zijn. 

De meest recente algemenen voorwaarden:

Onze algemene voorwaarden zoals die momenteel van toepassing zijn, zijn hieronder te lezen, op uw verzoek sturen wij u onze algemene voorwaarden toe maar onze algemene voorwaarden zijn hier ook te downloaden en onze algemene voorwaarden kunt u ook opvragen bij de kamer van koophandel. 

 

Algemene Voorwaarden (laatste wijzigingen januari  2021)

 

Algemene Voorwaarden en garantiebepalingen van Slotenmaker Nellok B.V. (hierna: Slotenmaker Nellok). 

 

Artikel 1: Geldigheid van deze voorwaarden 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, offertes, facturen, uitgevoerde werkzaamheden, werkbonnen en verdere overeenkomsten (ook mondeling) tussen een opdrachtgever en Slotenmaker Nellok.

 

1.2 Van deze algemene voorwaarden kan slechts rechtsgeldig worden afgeweken indien dit schriftelijk tussen de opdrachtgever en Slotenmaker Nellok is overeengekomen.

 

Artikel 2: Offertes en aanbiedingen 

2.1 Vrijblijvend. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 

2.2 Kosten offerte. Slotenmaker Nellok is gerechtigd om kosten in rekening brengen bij de opdrachtgever of aanvrager voor het opnemen, uitzoeken en uitwerken van de offertes. Indien deze kosten in rekening gebracht worden zal Slotenmaker Nellok dit vooraf melden aan de opdrachtgever.

 

2.3 Verstrekte gegevens. De aanbiedingen van Slotenmaker Nellok zijn gebaseerd op de door opdrachtgever bij de aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen, etc. van de juistheid waarvan Slotenmaker Nellok mag uitgaan. Indien de gegevens, tekeningen, etc. niet juist blijken en dit resulteert in meerwerk is Slotenmaker Nellok gerechtigd dit meerwerk in rekening brengen.

 

2.4 Drukwerk. Gegevens in drukwerk van Slotenmaker Nellok zijn aan wijzigingen onderhevig en zijn niet bindend voor Slotenmaker Nellok.

 

2.5 Geldigheidsduur. Offertes en/of aanbiedingen van Slotenmaker Nellok hebben een geldigheidsduur van 1 maand. 

 

2.6 Geheimhouding. Het is ten strengste verboden om zonder schriftelijke toestemming van Slotenmaker Nellok offertes en/of aanbiedingen te gebruiken of te dupliceren t.b.v. andere installatie onderhoud of renovatie bedrijven.

 

2.7 Wat wordt uitgevoerd. Alleen de omschreven werkzaamheden uit de offerte zullen uitgevoerd worden voor de offerteprijs, indien er meer werkzaamheden uitgevoerd worden, dan worden deze doorberekend als meerwerk op basis van nacalculatie of op basis van een aanvullende offerte.

 

2.8 Werkuren. Alle offertes zijn standaard gebaseerd op uitvoering op werkdagen tussen 7.30 uur en 17.00 uur.

 

2.9 Tegelwerk. Bij tegelwerkzaamheden op basis van offerte wordt standaard rekening gehouden met recht-toe-recht-aan tegelwerk. Het plaatsen van sierstrippen is niet bij de prijs inbegrepen, evenals het egaliseren van muren en vloeren, het plaatsen van een hoekspie, het diagonaal plaatsen van tegels, tegels in verstek op maat zagen/slijpen in de hoeken, of mozaïektegels tenzij het uitdrukkelijk in de offerte staat vermeld.

 

2.10 Afval. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de offerte voert Slotenmaker Nellok geen bouwvuil, sloopafval, restanten, etc. af. Indien Slotenmaker Nellok hier wel zorg voor draagt, brengt zij voor het afvoeren kosten in rekening, bestaande uit de kosten die Slotenmaker Nellok moet betalen aan het vuilverwerkingsbedrijf, en het uurtarief voor de gewerkte uren (inladen, wegbrengen en lossen). Eventueel brengt Slotenmaker Nellok voorrijkosten in rekening indien als Slotenmaker Nellok alleen voor deze werkzaamheden naar het werkadres toe komt.

 

Artikel 3: Overeenkomsten 

3.1 Slotenmaker Nellok is bevoegd (delen van) werkzaamheden uit te besteden aan onderaannemers/ondergeschikten.

 

3.2 Elke met Slotenmaker Nellok aangegane overeenkomst bevat de voor Slotenmaker Nellok ontbindende voorwaarde dat Slotenmaker Nellok op voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever vertrouwt, zulks uitsluitend ter beoordeling van Slotenmaker Nellok. 

 

Artikel 4: Prijzen, urenberekening, transport kosten 

4.1 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting tenzij de omzet belasting er apart bij vermeld word.

 

4.2. Eventuele heffingen van overheidswege (zoals ook bijvoorbeeld parkeerkosten) worden door Slotenmaker Nellok afzonderlijk in rekening gebracht.

 

4.3 Slotenmaker Nellok berekent per keer dat de medewerkers komen en per auto transportkosten. De transportkosten worden per jaar herzien en bijgesteld en zijn per woonplaats verschillend en dekken de auto kosten tijdens de rit naar het werkadres toe en terug.

 

4.4. Slotenmaker Nellok hanteert een standaarduurtarief voor werkzaamheden op werkdagen tussen 7:30 uur en 17:00 uur dat jaarlijks wordt herzien. Op werkdagen vanaf 17:00 uur tot 7:30 uur berekent Slotenmaker Nellok een toeslag van 50% op het uurtarief. Op zaterdagen berekent Slotenmaker Nellok een toeslag van 50 % op het uurtarief. Op zon- en feestdagen berekent Slotenmaker Nellok een toeslag van 100% op het uurloon.

 

4.5 Indien Slotenmaker Nellok korter dan 1 uur werkzaamheden verricht, brengt zij evenwel 1 uur in rekening. Na het eerste uur rekent Slotenmaker Nellok per half uur, waarbij een gedeelte van een half uur, als een volledig half uur wordt aangemerkt.

 

4.6 Reistijd van en naar het werk adres toe bij kleinere werkzaamheden (minder als een volle werk dag) of op grotere afstanden en buiten standaard werk tijd word volledig in rekening gebracht aan de opdrachtgever als werk tijd.

 

4.7 Reistijd om materiaal of materieel te halen of te brengen word volledig in rekening gebracht aan de opdrachtgever als werk tijd. 

 

4.8 In de offerte(s) of in het uur loon zijn geen parkeerkosten inbegrepen. Als Slotenmaker Nellok parkeerkosten maakt worden deze doorbelast aan de opdrachtgever.

 

Artikel 5: (Aan-)betaling  

 

5.1 Slotenmaker Nellok is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst een aanbetaling van minimaal 30% of hoger te vragen. Ook is Slotenmaker Nellok gerechtigd om bij aflevering van materialen volledige betaling daarvan te verlangen.

 

5.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient de betaling van facturen van Slotenmaker Nellok plaats te vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum.

 

5.3 Overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn brengt opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Alsdan is opdrachtgever over de gefactureerde bedragen (inclusief BTW) een rente verschuldigd conform het wettelijke rente tarief over elke maand dat betaling uitblijft. Ook is opdrachtgever alsdan incassokosten verschuldigd bestaande uit de administratie kosten voor het versturen van een betalingsherinnering, administratie kosten voor het versturen van een aanmaning, administratie kosten voor het opstellen van een wettelijk toegestane brief met kosten overzicht genaamd sommatie met aankondiging van incassokosten en hierna de kosten van het incasso bureau / deurwaardes kantoor  De incassokosten van het incasso bureau zijn gelijk aan de maximale incassokosten overeenkomstig het besluit voor vergoedingen buitengerechtelijke incassokosten en mocht het tot een recht zaak komen dan zijn de gerechtelijke kosten en advocaat kosten voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 6: Garantie 

 

6.1 Over uitgevoerde arbeid door Slotenmaker Nellok is de volgende garantie geldig: binnen de garantieperiode ontstane problemen die een direct gevolg zijn van de uitgevoerde werkzaamheden of geleverde diensten van Slotenmaker Nellok zullen door Slotenmaker Nellok kosteloos worden hersteld.

 

6.2 De garantieperiode is 1 jaar. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij aan de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of uitgevoerde diensten, mits gebruik of bediening plaats heeft gevonden conform de instructies en conform deugdelijke gebruik en onderhoud.

 

6.3 Uitgesloten van garantie zijn reinigingswerkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden aan installaties, denk hierbij bijvoorbeeld aan het ontstoppen van een riool of het onderhoud van een verwarminging installatie.

 

6.4 Op materialen die niet geleverd zijn door Slotenmaker Nellok, maar wel gemonteerd zijn door Slotenmaker Nellok zit geen garantie van Slotenmaker Nellok, alle risico’s op gebreken aan niet door Slotenmaker Nellok geleverd materiaal is voor rekening van de opdrachtgever inclusief het risico op glas breuk, beschadiging en dergelijke aan het materiaal.

 

6.5 Op materialen geleverd door Slotenmaker Nellok zit een standaardgarantie van 1 jaar vanaf de montagedatum, Uitgesloten van garantie zijn de zogenoemde gebruikersartikelen hieronder vallen bijvoorbeeld lampjes, zekeringen, ionisatiepennen, gloeipluggen, onderhoudsonderdelen voor verwarmingsinstallaties en dergelijke.

 

6.6 In sommige gevallen geven leveranciers / importeurs / fabrikanten langere fabrieksgaranties af op door Slotenmaker Nellok geleverde en gemonteerde materialen of op door 3de geleverde en gemonteerde materialen. In dit geval brengen wij de uren dat wij bezig zijn met herstel in rekening en het materiaal hierna kunnen we indien u dit wenst de defecten onderdelen naar de fabrikant toe sturen ter beoordeling, mochten wij hierna de onderdelen gecrediteerd krijgen, dan crediteren wij deze kosten weer aan de opdrachtgever, dit is geen garantie van Slotenmaker Nellok maar dit betreffen garanties van 3de de garantie van Slotenmaker Nellok is standaard 1 jaar. De uren die wij bezig zijn met het aanmelden van fabrieksgaranties, het verpakken van het defecten onderdeel en het verzenden van het defecten onderdeel (porto kosten en verpakkingskosten) of het weg brengen er van brengen wij in rekening bij de opdrachtgever.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid 

7.1 Slotenmaker Nellok aanvaardt generlei aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en /of derden voor schade door de opdrachtgever en/of die derden geleden als gevolg van de reinigingsmethoden van Slotenmaker Nellok.

 

7.2 Slotenmaker Nellok aanvaardt generlei aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en /of derden voor schade door de opdrachtgever en/of die derden geleden als gevolg van graaf-, boor-, hak- en breek of sloop werkzaamheden van Slotenmaker Nellok. Dit is ook van toepassing indien er een water-, CV-, gas- , afvoer- of elektriciteitsleiding wordt doorboord, of als er bijvoorbeeld schade ontstaat aan stucwerk of bij het instorten/scheuren van muren en plafonds.

 

7.3 Slotenmaker Nellok is niet aansprakelijk voor schade aan materialen die niet door haar zijn geleverd. Slotenmaker Nellok is (dus) niet aansprakelijk voor schade aan materialen die zij vervoert/plaatst/ installeert/monteert en die door opdrachtgever zijn aangeschaft bij een derde.

 

7.4 Onverlet het bovenstaande is de aansprakelijkheid van Slotenmaker Nellok altijd beperkt tot het bedrag dat op grond van de door Slotenmaker Nellok afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval voor uitkering in aanmerking komt. Mocht de verzekering in enig geval geen dekking bieden of niet tot uitkering overgaan, is de aansprakelijkheid van Slotenmaker Nellok in elk geval beperkt tot het bedrag van de factuur (van de betreffende maand) waar de schade betrekking op heeft.

 

Artikel 8: (Op-)levertijden 

8.1 Het werk wordt geacht opgeleverd te zijn op het tijdstip waarop Slotenmaker Nellok dit de opdrachtgever heeft medegedeeld, dan wel het tijdstip waarop de opdrachtgever het aangelegde, gereinigde, gerepareerde of anderszins door Slotenmaker Nellok uitgevoerde in gebruik heeft genomen.

 

8.2 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatische verlengd, indien stagnatie optreedt of indien er meerwerk bij komt die Slotenmaker Nellok niet kan worden aangerekend (zie ook artikel 10, Overmacht).

 

8.3 Slotenmaker Nellok levert nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd alles standaard bezemschoon op. Afstoffen, stofzuigen, dweilen, ramen zemen, soppen en dergelijke werkzaamheden worden niet standaard uitgevoerd nadat Slotenmaker Nellok werkzaamheden heeft afgerond.

 

 

Artikel 9: Gebreken/Reclame

 

9.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering c.q. oplevering van het werk, de zaken c.q. het werk grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan Slotenmaker Nellok terstond schriftelijk op de hoogte te stellen. 

 

9.2. Eventuele reclames ter zake van gebreken dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na de dag der levering c.q. oplevering schriftelijk te worden ingediend onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht. Manco's, uitwendig beschadigde leveranties, alsmede afwijkingen van de opdracht dienen duidelijk te worden vermeld. Bij overschrijding van de hiervoor genoemde termijn vervalt ieder recht op reclame.  

 

9.3. In geval de reclames ontvangen facturen betreffen, dienen deze binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk ter kennis van Slotenmaker Nellok te worden gebracht. De opdrachtgever wordt geacht na het verstrijken van voornoemde termijn akkoord te zijn gegaan met de aan opdrachtgever toegezonden facturen, behoudens bewijs zijnerzijds van het tegendeel.

 

9.4. Reclames geven de opdrachtgever geen recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen of betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of uit te stellen. 

 

9.5. Geringe afwijkingen (in elk geval tot 15%) in kwaliteit, kleur, hardheid, dikte, afmeting enz., geven geen reden tot afkeuring. Uitgangspunt bij de beoordeling van de kwaliteit van zaken is de gangbare handelskwaliteit.

 

Artikel 10: Overmacht 

In aanvulling op hetgeen in zijn algemeenheid wordt verstaan onder overmacht beschouwt Slotenmaker Nellok de volgende omstandigheden als overmacht: schade door storm en andere natuurrampen; stakingen of werkonderbrekingen; belemmeringen door derden; belemmeringen in het vervoer in het algemeen; ziekteverzuim van medewerkers of ondergeschikten, vertraging in levering door leveranciers.

 

Artikel 11: verplichtingen opdrachtgever 

11.1 De opdrachtgever zorgt er kosteloos voor dat Slotenmaker Nellok tijdig kan beschikken over de aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, water, toilet, schaftruimte, opslagruimte voor materialen en andere voor het werk benodigde voorzieningen en dat de ruimte waarin gewerkt word door Slotenmaker Nellok vrij toegankelijk en leeg is dus dat er voldoende werk ruimte is en er niet eerst een ruimte leeg geruimd hoeft te worden, tenzij anders vermeld in de offerte.

 

11.2 Indien een opdrachtgever een opdracht heeft geplaatst bij Slotenmaker Nellok en de werkzaamheden zijn ingepland dan berekent Slotenmaker Nellok de geplande tijd door aan de opdrachtgever indien deze de werkzaamheden annuleert. Bij annuleren tot 14 dagen voor de uitvoering berekent Slotenmaker Nellok 100% van de offerteprijs of geplande uren door, annuleert men de werkzaamheden tot 21 dagen voor de start dan berekent Slotenmaker Nellok 90% en zo per week aflopend naar 0%.

 

11.3 Indien Slotenmaker Nellok artikelen bestelt of haalt voor de opdrachtgever en het gaat om een Speciale Bestelling of artikel dan kunnen deze artikelen niet meer retour genomen worden. Gaat het niet om een Speciale bestelling of artikelen dan kunnen de artikelen wel retour genomen worden. In dat geval zal Slotenmaker Nellok bij retourneren van de artikelen de crediteringskosten die bij Slotenmaker Nellok in rekening worden gebracht door de leverancier(s) doorberekenen aan de opdrachtgever ook de tijd voor het bestellen en het afleveren van de artikelen, het retour brengen van de artikelen en e.v.t. de transportkosten als we hier apart voor rijden  worden doorberekent aan de opdrachtgever.

 

Artikel 12: Eigendomsbehoud 

Zolang Slotenmaker Nellok geen volledige betaling heeft ontvangen voor al haar facturen (inclusief de eventuele rente en incassokosten) ter zake alle met opdrachtgever gesloten overeenkomsten, blijven de geleverde goederen eigendom van Slotenmaker Nellok.

 

Artikel 13: Ontbinding 

Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze in verzuim is ter zake van enige op hem rustende verplichting of in geval van faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever, heeft Slotenmaker Nellok het recht de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder rechtelijke tussenkomst, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

 

Artikel 14: Toepasselijk recht 

 

Op alle door Slotenmaker Nellok gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 15: Handhaving Arbo wetgeving 

 

Slotenmaker Nellok werkt conform de regels van het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenwet en (eventuele) aanverwante regelingen. Indien Slotenmaker Nellok deze bepalingen niet kan naleven door externe factoren, dus buiten de schuld van Slotenmaker Nellok, is Slotenmaker Nellok genoodzaakt om de werkzaamheden te staken en de tijd door te bereken aan de opdrachtgever.

 

Artikel 16: Veilig werken 

 

16.1 Personen die in de buitendienst van Slotenmaker Nellok werken, werken conform veiligheidsregels. Zij zijn gerechtigd werkzaamheden te weigeren als deze niet veilig uitgevoerd kunnen worden.

 

16.2 In het geval van een gevaarlijke situatie kan Slotenmaker Nellok de werkzaamheden staken totdat de gevaarlijke situatie verholpen is. De mogelijke extra tijd die Slotenmaker Nellok hieraan besteedt kan Slotenmaker Nellok doorbelasten aan de opdrachtgever. 

 

Artikel 17: Producten 

 

De producten die Slotenmaker Nellok zelf levert zijn veilig en goed van A merken. Als er producten  geleverd zijn door derden moeten deze veilig en goed zijn, anders mag Slotenmaker Nellok deze weigeren te plaatsen, of aan te sluiten. De door Slotenmaker Nellok geleverde producten, plaatst Slotenmaker Nellok en sluit Slotenmaker Nellok aan conform de wettelijke normen en de normen van de leverancier/fabrikant, de zogenoemde productnormen. Slotenmaker Nellok is niet aansprakelijk voor producten die niet door Slotenmaker Nellok zijn geleverd.